Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, na stronie szkoły w zakładce Świetlica będą pojawiały  się kolejne propozycję, co można zrobić w czasie wolnym w trakcie obowiązującej nas kwarantanny. Proszę potraktować te propozycje zupełnie na luzie.

Nie chcę projektować Państwu i Wam moi Drodzy Uczniowie czasu wolnego. Czas wolny w świetlicy służy zacieśnianiu więzi, rozwijaniu kompetencji społecznych. W domach skupmy się w tym czasie na naszych prawdziwych potrzebach, potrzebie bliskości i rozmowy. Doceńmy siebie. Zachwyćmy się sobą, popatrzmy uważniej. Może to będzie czas, żeby się na chwilkę zatrzymać, zastanowić. Nacieszmy się sobą. Mimo, że jest tak ciężko i jest w nas tyle niepokoju, to może być dobry czas dla naszych rodzin.

Życzę wszystkim zdrowia. I do zobaczenia szybkiego zobaczenia w realu.

 Kierownik świetlicy

Propozycje zajęć dla uczniów do 26 maja b.r.

Propozycje zajęć w domu do 26 kwietnia 2020 r.

Propozycje zajęć dla dzieci w domu podczas zdalnego nauczania.

 

Powyżej podajemy propozycje zajęć, które tak chętnie wykonywaliście podczas naszych zajęć świetlicowych. Biorąc pod uwagę ten trudny czas, chcieliśmy Wam zaproponować byście spróbowali także popracować w domu. Zajrzyjcie może Was coś zainteresuje.

 Kierownik świetlicy i Wasze Panie Świetliczanki

 

 

ZADANIA I CELE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy świetlicy.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.
 • Przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 • Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawcze

 • Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją.
 • Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

Wychowankowie świetlicy  

1 . Prawa uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

 • uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy,
 • do swobodnego wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;
 • wpływu na planowanie pracy w świetlicy;
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier;
 • korzystania z organizowanych form dożywiania.

2. Obowiązki uczestnika świetlicy

 Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:

 • zgłoszenia się do nauczyciela świetlicy zaraz po przyjściu do świetlicy;
 • informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się;
 • zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce;
 • szanować i dbać o wyposażenie świetlicy;
 • poinformować wychowawcę o zaistniałych problemach ze zdrowiem (wypadek, złe samopoczucie, ból);
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.

Rodzice

 1.   Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2.   W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 3.   W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 4.  Rodzic, chcąc zwolnić swoje dziecko ze świetlicy szkolnej zobowiązany jest napisać usprawiedliwienie i dostarczyć je osobiście wychowawcy lub kierownikowi świetlicy.
 5.    Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela  świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6.    Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
 7.    Rodzice mogą wnosić w administracji szkoły dobrowolną wpłatę na rzecz świetlicy. Pieniądze te, przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych,  gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników świetlicy. 

Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 1.  Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (wzór karty zapisu do świetlicy szkolnej w załączniku).
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny.
 3.  Dodatkowe zapisy w uzasadnionych sytuacjach na początku września danego roku szkolnego.
 4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 5.  Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3 i Odziałów Przedszkolnych, w szczególności rodziców pracujących.
 6.  Nabór pierwszoklasistów i przedszkolaków do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny, wyjątkowo do 10 września danego roku szkolnego.
 7.  W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
 8.  Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone do 10 września, następuje do 15 września po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 9. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy z miesięcznym wyprzedzeniem.
 10.  Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii jak zarówno te, które oczekują na zajęcia dodatkowe  także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy.